Przedmiot działalności

Do Domu Pomocy Społecznej w Podzamku kierowane są osoby w oparciu o własną zgodę lub zgodę opiekuna prawnego na podstawie decyzji ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie działających z upoważnienia starostów. Dom świadczy mieszkańcom podstawowe usługi w zakresie:

1. Terapeutyczno-opiekuńczym, a w szczególności:

- udziela pomocy w załatwianiu spraw osobistych i podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i pomocy medycznej,

- umożliwia udział w praktykach religijnych a także w imprezach kulturalnych i oświatowych,

- zapewnia standard świadczonych usług na poziomie wskazanym przez uregulowania prawne,

- stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną,

- usamodzielnia mieszkańca w na miarę jego sprawności psychofizycznej,

- zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców i pełną dostępność do informacji w tych sprawach,

- zapewnia badania oraz terapię psychologiczną i psychiatryczną, rehabilitację leczniczą, zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz sprzęt medyczny.

2. Bytowym, polegającym na:

- zapewnianiu mieszkania na poziomie obowiązującego standardu, zarówno pod względem norm zaludnienia jak i wyposażenia,

- utrzymaniu obiektu na wysokim poziomie estetycznym,

- zapewnieniu trzech posiłków dziennie zgodnie z przyjętymi normami dietetycznymi,

- utrzymaniu porządku i czystości w pokojach dziennego pobytu i w sypialniach,

- zapewnieniu czystości odzieży i higieny mieszkańców.

Placówka ta jest stosunkowo nową w porównaniu do innych domów w Powiecie Kłodzkim. Przebywają w niej kobiety i mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie. Liczba mieszkańców oscyluje w granicach 100 osób. W placówce przebywają pensjonariusze dotknięci niedorozwojem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i w stopniu lekkim. Większość mieszkańców posiada upośledzenia sprzężone, czyli kalectwo fizyczne połączone z zaburzeniami psychicznymi. W domu mieszkają osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i każda z nich ma ustanowionego przez sąd opiekuńczy opiekuna prawnego.

Placówka zapewnia mieszkańcom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz podnoszenie ich sprawności przez rehabilitację ruchową oraz terapię zajęciową. Ponadto mieszkańcy mają zapewnione prawo do bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności. Umożliwia się wszystkim rozwój osobowości i w miarę możliwości również samodzielność.

Opublikowano:
28.04.2011 (13:14)
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 28.04.2011
Ilość wyświetleń: 10 267