Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach należących do właściwości działania Domu Pomocy Społecznej można zwracać się:

 • drogą listową na adres:
  Dom Pomocy Społecznej
  Podzamek 28
  57-300 Kłodzko
 • pocztą elektroniczną na adres: dps.podzamek@gmail.com
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP na adres:
  /DPS_Podzamek/SkrytkaESP
 • lub osobiście w dni powszednie w godz. 7:00-15:00.

Osoba wnosząca sprawę zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także złożyć własnoręczny podpis lub posłużyć się swoim Profilem Zaufanym.

Wpływające sprawy podlegają rejestracji w sekretariacie Domu, a następnie po dekretacji zostają przekazane do załatwienia poszczególnym pracownikom. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z dnia 07.01.2016 r. poz.23). Kolejność załatwiania spraw jest zgodna z kolejnością ich rejestracji.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 7:00-9:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Mieszkańcy Domu mogą zgłaszać do Dyrektora skargi i wnioski we wtorki w godz. 9:00-12:00.

Opublikowano:
06.12.2016 (12:37)
Jacek Klimaszko
Autor: Jacek Klimaszko
Utworzono: 01.12.2016
Ilość wyświetleń: 3 546