Informacje RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku jest:
Tomasz Koptyra

Kontakt z Inspektorem - e-mail: iod@koptyra.pl

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO"

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Podzamku (zwany dalej „Administratorem”), reprezentowany przez dyrektora.
 2. Kontakt z Administratorem: Dom Pomocy Społecznej, Podzamek 28, 57-300 Kłodzko
  e-mail: dps.podzamek@gmail.com tel. 74 867 28 09 / 74 867 85 07
 3. Kontakt z Inspektor ochrony danych Administratora: e-mail: iod@koptyra.pl
 4. Dom Pomocy Społecznej w Podzamku przetwarza dane osobowe na podstawie: obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy o pomocy społecznej), zawartych umów i udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  3) określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie. W niektórych przypadkach zgodą będzie konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, bądź umów zawartych z Administratorem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, w szczególności ustawą o narodowym zasobie archiwalnym.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W niektórych przypadkach skorzystanie z uprawnienia może być ograniczone obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania z uprawnień proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda posiada Pani/Pan także prawo do wycofania udzielnej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Opublikowano:
30.07.2020 (14:26)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Tomasz Koptyra
Utworzono: 17.05.2019
Ilość wyświetleń: 3 113