Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty w formie plików PDF mogą być niedostępne cyfrowo ze względu na ich graficzną formę, wynikającą ze skanowania oryginałów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą przełączać elementy nawigacji za pomocą klawisza [Tab],
  • skrót klawiszowy [Ctrl][+] służy do powiększania zawartości strony,
  • skrót klawiszowy [Ctrl][-] służy do pomniejszania zawartości strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Ćwichuła, e-mail: administrator1@dps-podzamek.pl, numer telefonu: 748678507 wew. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku głównego (zamek) i budynku administracyjno-terapeutycznego:

1. Opis dostępności wejścia do budynku głównego.

Budynek główny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych wyłącznie przez salę kominkową, gdzie znajduje się winda umożliwiająca przejazd na wszystkie piętra budynku. Z tego miejsca dostępna jest jadalnia bez barier architektonicznych.
Przystanek windy na I-szym piętrze udostępnia dojazd do pokoju dziennego pobytu grupy I oraz części pokoi mieszkalnych.
Przystanek windy na II-im piętrze udostępnia pokój dziennego pobytu grupy II-ej oraz dojazd za pomocą platformy schodowej do mieszkań grupy IV-ej i gabinetu pielęgniarskiego.
Przystanek windy na III-im piętrze udostępnia pokój dziennego grupy III-ej i część pokoi mieszkalnych.
Pokoje mieszkalne grupy V-ej dostępne są przez wejście nr 2, a komunikację umożliwia schodołaz.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind w budynku głównym.

Dostęp do korytarzy umożliwia winda główna, obsługująca piętra I,II,III. Pozostałe korytarze skomunikowane są przez podjazd, platformę schodową (IV grupa) oraz schodołaz (grupa V). Dostępne są bez barier architektonicznych pomieszczenia rehabilitacji i bloku medycznego przez wejście nr 3. Niedostępna dla osób niepełnosprawnych jest kaplica.

3. Opis dostosowań w budynku głównym.

Komunikacja pomiędzy piętrem II-im a grupą IV odbywa się przez wykorzystanie platformy schodowej. Instrukcja obsługi oraz pilot do obsługi znajduje się w pokoju nr 208. Pomoc przy obsłudze platformy udzielają także opiekunowie. Przy wejściu nr 2 znajduje się schodołaz umożliwiający komunikację z mieszkaniami grupy V-ej.

4. Opis dostępności budynku administracyjno-terapeutycznego.

Budynek dostępny jest przez wejście główne z pojazdem dla osób niepełnosprawnych. I-sze piętro skomunikowane jest dźwigiem osobowym. Pozostałe pomieszczenia nie posiadają barier architektonicznych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe wyznaczone jest przed budynkiem głównym, oznaczone znakiem pionowym i poziomym.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku nie posiada żadnych ograniczeń dla osób z psami asystującymi.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

W celu wjazdu na teren posesji należy użyć domofonu, który znajduje się po prawej stronie bramy wjazdowej. Należy wybrać nr 1 na domofonie i po kontakcie z sekretariatem lub opiekunem dyżurnym nastąpi otwarcie bramy lub furtki.

Opublikowano:
26.02.2021 (12:51)
Administrator Serwisu BIP
Autor: Krzysztof Baldy
Utworzono: 26.02.2021
Ilość wyświetleń: 1 658