Przebieg i efekty kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie

4.10-7.10.2022 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - kontrola kompleksowa, wystąpienie pokontrolne PDF
20.09.2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku - kontrola problemowa w zakresie realizacji indywidualnych planów wsparcia oraz terapi zajęciowej 
18.08.2022 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku - kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno-technicznego  obiektu
10.05.2022-19.05.2022 Starostwo Powiatowe Kłodzko - kontrola  problemowa w zakresie dokumentacji pracowniczej.
    
29.03.2022 Urzędowa kontrola żywności - tematyczna
15.11.2021 Sąd Okregowy w Świdnicy w zakresie:
 • sprawdzenie legalności i prawidłowosci przyjmowania i przebywania pensjonariuszy w DPS
 • przestrzeganie praw osób przebywajacych w zakładzie okreslonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, przepisach o zakłdach opieki zdrowotnej oraz o pomocy społecznej 
 • warunki bytowe w zakładzie
 • działalność zakładu w zakresie współpracy z Sądem
 • współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób w nim przebywajacych
 • prawidłowość i terminowośc załatwiania skarg i wniosków
11.10.2021 Urzędowa kontrola żywności oraz odbiór sanitarno-techniczny bloku żywienia
15.07.2021-25.08.2021 Komisja Zdrowia i Sprw Społecznych - wizytowanie i ocena funkcjonowania DPS-u  
23.08.2021 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kłodzku - kontrola w zakresie stanu sanitarno-technicznego obiektu          
23.02.2021-21.04.2021 Komisja Rewizyjna-kontrola w zakresie:
 • realizacja zadań statutowych i regulaminowych przez jednostkę
 • finanse
 • stan zatrudnienia
 • opieka lekarska podopiecznych
 • stan techniczny obiektu-inwestycje, remonty w jednostce
 • warunki mieszkaniowe aktualnośc dokumentacji technicznej         

4.11.2020 - Sąd Okręgowy w Świdnicy

Protokół z kontroli PDF

21.01.2020 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wystapienie pokontrolne PDF

22.11. 2016 - Komisja Rewizyjna - kontrola w zakresie:

 • finanse
 • stan zatrudnienia
 • inwestycje i remonty w jednostce
 • warunki mieszkaniowe
 • opieka lekarska na mieszkańcami

Protokół kontroli (PDF): strona 1, strona 2

16.11.2016 - Sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku - kontrola legalności pobytu mieszkańców

Sprawozdanie z kontroli (PDF)

02-03.06.2016 - Starostwo Kłodzkie - kontrola w zakresie:

 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami
 • wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej - grupa D "Informacja i komunikacja"

13.05.2016 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu

25.04.2016 - Starosta Kłodzki ZPK - kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu Kłodzkiego

30.10.2015 - Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy - kontrola przestrzegania praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi

05.08.2015 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - kontrola kompleksowa (protokół nr 83/HŻ/2015)

10-12.06.2015 - Dolnośląski Urząd Wojewódzki - kompleksowa kontrola standardu usług

05.05.2015 - Inspektor Sanitarny we Wrocławiu - ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu

06.11.2013 - Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy - kontrola przestrzegania praw mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi

07-11.10.2013 - Starostwo Kłodzkie - kontrola problemowa w zakresie:

 • struktura wydatkowa środków finansowych w latach 2011-2012
 • prawidłowość planowania środków na wynagrodzenia
 • premiowanie pracowników

Opublikowano:
16.12.2022 (13:59)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 26.02.2021
Ilość wyświetleń: 3 387