Status prawny i organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Podzamku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019, poz. 1507 z późn.zm.);
  2.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U.2019, poz.1690);
  3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 8869 z późn. zm.);
  4.Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1282);
  5.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.);
  6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019, poz. 351 z późn. zm.);
  7. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843);
  8. Ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020, poz.256);
  9. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019,       poz. 2277);
  10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonaniu tej obsługi (Dz. U. 2012, poz. 1291);
  11. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U.2014, poz. 250);
  12.Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.2020, poz. 164 z późn.zm.);
  13.Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019. poz. 1781);
  14.Uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz Zarządzeń Starosty Kłodzkiego;
  15.Statutu Domu Pomocy Społecznej w Podzamku.

Organem prowadzacym i tworzącym DPS w Podzamku jest Powiat Kłodzki, który podejmuje rozsztrzygnięcia własnościowe i majątkowe oraz podejmuje decyzje w zakresie organizacji i funkcjonowania Domu odpowiednimi uchwałami Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Podstawowym dokumentem określającym strukturę i zasady działania Domu jest Statut uchwalony przez Radę Powiatu Kłodzkiego Uchwałą nr IX/76/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Regulaminy obowiązujące w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Podzamku PDF

Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku

Opublikowano:
15.11.2023 (14:06)
Łukasz Ćwichuła
Autor: Łukasz Ćwichuła
Utworzono: 06.04.2021
Ilość wyświetleń: 9 475